แผนที่ .. เกี่ยวกับเรา l แผนที่เว็บไซต์
หน้าแรก
l
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
l
บริการซอฟต์แวร์
l
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
l
บริการฮาร์ดแวร์
l
เว็บและ อี-คอมเมิร์ช
l
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
l
เกี่ยวกับเรา
แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า

แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
1. ในปี 2009 ที่ผ่านมานี้ คุณให้คะแนนผลิตภัณฑ์ GalileoDirect อย่างไรบ้าง
2. ในปี 2009 ที่ผ่านมานี้ คุณให้คะแนนการบริการอย่างไรบ้าง
3. คุณพึงพอใจกับระบบที่ใช้อยู่มากน้อยแค่ไหน (ฟังก์ชั่นและการทำงาน)
มากที่สุด มาก ปานกลาง ต้องปรับปรุง ไม่สามารถยอมรับได้
4. คุณพึงพอใจการใช้งานมากน้อยแต่ไหน (ระบบราบรื่น ใช้งานไม่มีปัญหา)
มากที่สุด มาก ปานกลาง ต้องปรับปรุง ไม่สามารถยอมรับได้
5. คุณคิดว่าการพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพอย่างไร
มากที่สุด มาก ปานกลาง ต้องปรับปรุง ไม่สามารถยอมรับได้
6. หากจัดให้มีบริการคีย์แฟร์มาตรฐาน และโหลดแฟร์ให้ แบบ Guarantee ADM
เห็นด้วยหากราคาสมเหตุผล
ไม่เห็นด้วย
คำแนะนำ
7. คุณอยากให้เราทำอะไรมากที่สุด (ตอบเพียงข้อเดียว)
เพิ่มระบบการขาย Hotel เพิ่มระบบการขาย Travel Insurance
จัดให้มีบริการคีย์แฟร์มาตรฐาน และโหลดแฟร์ให้ แบบ Guarantee ADM
8. ปัญหาที่พบบ่อย และยังไม่ได้รับการแก้ไข
a.
b.
c.
9. ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ GalileoDirect
a.
b.
c.
d.
ชื่อ
ตำแหน่ง
บริษัท
ที่อยู่ (บริษัทฯจะทำการส่งของที่ระลึกแทนคำขอบคุณไปให้)
 Code (ยืนยันรหัส)  vhG2l  : *  
   
แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า กรุณากรอกแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจกับ ผลิตภัณฑ์ GalileoDirect

Company ProFile l Contact us l Map l Our Honor l Company Holiday l Promotion Printer Clearance Sale l Promotion Price List l Customer Satisfaction Survey l Minooka-community1 l Minooka-community2 l atlas1 l atlas2 l CellFax plus Fixed Wireless Terminal l ATB420 and ATB421 Integrated Keyboard With Serial Interface l ATB422 and ATB423 Integrated Keyboard With USB Interface l OCR32x Series OCR Document Reader l OCR34x Series OCR and MSR Document Reader l ข้อแนะนำในการใช้งาน Fare sheet และ Carrier Rank l ระบบทราวอกซ์ l