แผนที่ .. เกี่ยวกับเรา l แผนที่เว็บไซต์
หน้าแรก
l
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
l
บริการซอฟต์แวร์
l
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
l
บริการฮาร์ดแวร์
l
เว็บและ อี-คอมเมิร์ช
l
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
l
เกี่ยวกับเรา
แนะนำ Kerio Mail Serverl

Kerio Case study & Mac

ระบบการจัดการ รับ-ส่งอีเมล์ KerioMailServer 6

   กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติ Prem Tinsulanonda

Why Choose Kerio MailServer Over Microsoft Exchange?

ตัวอย่างลูกค้า Kerio (Site Reference)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Spam Mail สร้างปัญหาให้ลูกค้าคุณอย่างไร?

Minooka-community1

Minooka-community2

atlas1

atlas2


USER ZONE:

Prem Tinsulanonda International School

Prem Tinsulanonda International School โรงเรี ยนนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานการศึกษาจาก นานาประเทศทั่วโลก ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐาน International Baccalaureate Curriculum จากสถาบัน World I.B. Organization ซึ่งการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว เป็นที่รู้จั กและได้รับการรับรองจากมหาวิ ทยาลัยชั้นนํา ทั่วโลก ตั้งแต่เกรด K ถึงเกรด 12 (เทียบเท่า อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6)

เพื่อให้การสื่ อสารผ่านระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) ของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตร Full I.B. Program แห่งนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกันกับต้องไม่สร้างความยุ่งยากให้กับผู้ใช้งาน ซึ่ง หมายถึงบุคลากรในทุกระดับขององค์ กร การมีระบบจัดการอีเมล์ หรือ Mail Server ที่ได้มาตรฐาน และพร้อมที่จะ ตอบสนองความต้องการภายในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในองค์กรเอง หรือ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

สําหรับการสื่อสารภายในองค์กร ด้วย Kerio MailServer ซึ่งจัดระบบ User ภายในองค์กรได้ ทั้ งการเพิ่มหรือลดผ ใช้งาน และการจัดกลุ่มผู้ใช้อีเมล์ ทําให้ในการส่งอีเมล์จํานวนมากถึงกลุ่มบุคคลากรในแต่ละแผนก แต่ละฝ่ าย สามารถ ประหยัดเวลาและขั้นตอนในการทํางานในการส่งอีเมล์

เช่นการส่งอีเมล์ที่มีเนื้อหาเดียวกันถึงคณาจารย์ในระดับ Senior School ของ Prem Tinsulanonda International School ที่มีอยู่มากกว่า 30 ท่าน ก็สามารถทําได้โดยการคลิ กส่งเพียงครั้งเดียวไปถึงกลุ่ม “อาจารย์ Senior ” โดย ไม่ต้องเสียเวลาไล่รายชื่ออาจารย์แต่ละท่านใน Senior School เพื่อส่งอีเมล์เป็นรายบุคคลให้เสียเวลา

นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังสามารถพิจารณาพฤติกรรมการใช้อีเมล์ของแต่ละ User ซึ่งทําให้สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ Mailbox ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งการจัดลําดับความสําคัญในการใช้งานอีเมล์ภายในองค์กรได้ อีกด้วย ทําให้การใช้งานระบบอีเมล์ในภาพรวมขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ที่สําคัญ ทําให้ เกิดการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จําเป็นน้อยที่สุด

ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฟีเจอร์การกรอง Spam Mail หรื ออีเมล์ขยะของ Kerio MailServer ยังช่วยให้การใช้งาน Bandwidth ของอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเสียเปล่าไปกับอีเมล์ ขยะ รวมทั้งการใช้งาน พื้นที่ Storage ของ Mailbox ซึ่งเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งสําหรับองค์กรที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพื้นที่เพียงพอ รองรับการใช้งานของบุคลากร สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียพื้นที่ให้กับ Spam Mail

ด้วย Kerio MailServer ทําให้ Prem Tinsulanonda International School สามารถบริหารจัดการระบบอีเมล์ ภายในองค์กรได้ ทําให้บุคลากรสามารถใช้งานอีเมล์ได้เต็มที่ ไม่ต้ องมีความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน และสามารถ ใช้ งาน Bandwidth รวมทั้ง Storage ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่ากับเม็ดเงินลงทุนในการสร้างระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรของ Prem Tinsulanonda International School

ข้อดีของการนํา Kerio MailServer เข้ามาบริหารจัดการระบบอีเมล์ในโรงเรียนนานาชาติ
บุคลากร และคณาจารย์ของโรงเรียน

1.

ได้รับความเชื่อถือจากการใช้ e-mail account ซึ่งใช้ Domain ของโรงเรียน มากกว่าใช้งานฟรีอีเมล์ทั่วไป

2.

สามารถ รับ-ส่ง อีเมล์ได้ทั่วโลก ทําให้ไม่พลาดการติดต่อ แม้ผู้ใช้งานจะไม่ได้อยู่ในโรงเรียน

3.

ลดภาระในการกําจัด Spam Mail ของผู้ใช้งานลง ทําให้พื้นที่ใน Mailbox ถูกใช้งานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

4.

สามารถใช้ Bandwidth ของระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนได้มีประสิทธิภาพมากกว่า โดยไม่ต้องสูญเสียไปกับ การโหลด Spam Mail ที่ไร้ประโยชน์


Prem Tinsulanonda International School


Prem Tinsulanonda International School

1.

บริหารจัดการระบบ Mail ในองค์กรได้ และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.

ลดปริมาณ Spam Mail ที่จะเข้ามาสู่ระบบอีเมล์ของโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.

ฟีเจอร์การป้องกันตัวเองไม่ให้กลายเป็นแหล่งส่ง Spam Mail ทําให้เจ้าหน้ าที่ดูแลระบบทํ างานได้ง่ายขึ้ น และไม่ ต้องถูกขึ้น Blacklist ของแหล่งส่ง Spam Mail

4.

ลดความเสี่ยงจากไวรัสที่อาจจะติ ดมากับ Spam Mail ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์ของ ทั้งโรงเรียนได้

5.

ลดการสูญเสีย Bandwidth ไปกับ Spam Mail ทําให้สามารถนําไปใช้งานในด้านอื่นๆ ได้คุ้มค่าการลงทุนมากกว่า

Prem Tinsulanonda International School


Prem Tinsulanonda International School เริ่มใช้ ซอฟท์แวร์ Mail Server ที่ติดตั้งบน Platform ของ Linux แต่ เนื่ องจากขาดเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในสภาวะแวดล้อมของ Linux เมื่อเกิดปัญหากับ OS จึงมัก สร้างปัญหาให้กับ Mail Server โดยที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา จึงเริ่มค้นหา Mail Server ที่สามารถ run บน Platform อื่นๆ ได

ภายหลังจากฝ่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ทดลองใช้งานซอฟท์แวร์หลายๆ ชนิด เพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการทํางาน คาตอบสุดท้ายก็มาลงตัวที่ Kerio MailServer “เราทําการค้นหาข้อมูลจาก Internet และ Download ตัว demo มาทดลองใช้ จากหลายๆ Software Provider ก็ พบว่า Kerio เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้น เราจึงตั ดสินใจเลือก ต่อมาก็พบว่า มีการปรับปรุงที่ดี ขึ้น เราก็เลยซื้อ แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้” สุชาติ ศรี วิชัย หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ Prem Tinsulanonda International School กล่าวถึงการตัดสินใจเลือก Kerio MailServer

สิ่งสําคั ญประการหนึ่งที่ทําให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ของ Prem Tinsulanonda International School ตั ดสินใจเลือก Kerio MailServer ให้ทําหน้าที่ดู แลอีเมล์ภายในโรงเรียนทั้ งหมด ก็เพราะ Interface ที่มีความเสถียร และรองรับ พฤติกรรมการใช้งานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งหากมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกไอทีที่ ไม่หยุดนิ่ง ด้วยการอัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่อย่างสม่ำเสมอ ยิ่งทําให้มั่นใจได้ว่า Kerio MailServer พร้อมสําหรับการ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการบริหารจัดการระบบอีเมล์ภายในโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้

“Configuration Interface ของ Kerio ดีที่สุดในทุกแบบที่เราทดลองใช้งานในขณะนั้น มีความเสถียรค่อนข้างมากและ ไม่ค่อยมีปัญหา ถึงจะมีอะไร Kerio ก็มีการ Upgrade แก้ปัญหาอยู่ เสมอ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการ Upgrade จากปัญหา ทําให้แก้ปัญหาได้ตรงตัว ตรงจุด ดีกว่าการ Upgrade แบบ Major Upgrade ที่ผ่านมามีหลายๆ อย่าง ที่เป็นปัญหาแล้วได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด” คุณสุชาติให้ความเห็น

สําหรับผู้ดูแลระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์ สิ่งที่เป็นปัญหาหนักอกที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของ Spam Mail หรืออีเมล์ขยะ ยาก แก่การจัดการ เพราะในฐานะของผู้ดู แล ไม่อาจรู้ได้เลยว่าอีเมล์ฉบับใด ผู้รับต้องการ หรืออีเมล์ฉบับใดเป็นอีเมล์ขยะ จะลบสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นอี เมล์ขยะทิ้งทั้ งหมด บางครั้งก็กลั วว่าจะเป็นอีเมล์ที่ผู้ รับต้องการใช้ งาน แต่ การที่จะ อนุญาตให้อีเมล์ต้องสงสัยผ่านไป ก็เกรงว่าจะทําให้เปลืองเนื้อที่ Storage ทั้งในส่วนของ Mailbox และ Bandwidth

ปัญหาการจัดการอีเมล์ขยะ จึงเป็นปัญหาหนักอกของผู้ดู แลระบบทุกคนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ ยงได้ ไม่เว้นแม้แต่ใน โรงเรียนนานาชาติอย่าง Prem Tinsulanonda International School และจุดนี้ที่ฟีเจอร์ ด้านการกรอง Spam Mail ของ Kerio MailServer เข้ามาช่วยจัดการลดภาระให้กับผู้ดูแลระบบ

“ในแต่ละวันน่าจะมี Spam Mail เข้ามาถึงเรามากถึง 60-70% ของอีเมล์ทั้งหมดที่เราได้รับเลยทีเดียว ซึ่งเสียเวลา และเปลือง Bandwidth ค่อนข้างมาก Kerio MailServer ได้ลดจํานวน Spam Mail ให้เหลือประมาณ 30% ที่ทะลุ เข้ามาหาเรา” คุณสุชาติ กล่าวถึงปริมาณ Spam Mail ที่สร้างปัญหาให้กับระบบอีเมล์ของโรงเรียน ความน่ากลัวของ Spam Mail ไม่ได้อยู่ที่การจัดการกับอีเมล์ขยะที่เข้ามาสู่ Mailbox เท่านั้น แต่ยังมีความน่ากลัวใน แง่ของการที่ Mail Server ของเราจะถูกใช้เป็นแหล่งแพร่ Spam Mail

“เรื่องการป้องกันไม่ให้ Mail Server ของเราเป็นแหล่ง Spam Mail นั้น Kerio มีการ Config ที่ค่อนข้างง่ายและ ได้ผลดี เปรียบเทียบจากของเดิมที่เราใช้ แม้ว่าจะมี Firewall แล้วก็ตาม แต่ถ้าเราไม่เชี่ยวชาญในการกําหนด Rules พอ แฮกเกอร์ก็ยังทําให้กลายเป็นที่ ส่ง Spam Mail ได้ ยอมรับว่า Kerio MailServer รักษาตัวเองและมีความ ปลอดภัย ป้องกันคนอื่นเจาะทะลุเข้ามาได้ดีครับ” คุณสุชาติ กล่าวถึงฟีเจอร์ป้องกันตนเองของ Kerio MailServer

ด้วย Kerio MailServer ช่วยให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบมั่นใจได้ว่า อีเมล์ภายในองค์กรจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ลด การรบกวนของ Spam Mail ในขณะที่สามารถบริหารจัดการระบบอีเมล์ทั้งหมดได้ง่าย ผาน Interface ที่มีความ เสถียรและง่ายกว่าด้วยการทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ทุกคนคุ้นเคย

นิปปอน ไซซิทส์ คือผู้แทนจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ IT ครบวงจร ภายใต้ ตราสินค้าชั้นนำ อุปกรณ์สำนักงาน,Card Scan, Finger Scan, Kerio firewall, Kerio MailServer, Barcode ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ สำหรับใช้ในสำนักงาน โรงงาน เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูล

Company ProFile l Contact us l Map l Our Honor l Company Holiday l Promotion Printer Clearance Sale l Promotion Price List l Customer Satisfaction Survey l Minooka-community1 l Minooka-community2 l atlas1 l atlas2 l CellFax plus Fixed Wireless Terminal l ATB420 and ATB421 Integrated Keyboard With Serial Interface l ATB422 and ATB423 Integrated Keyboard With USB Interface l OCR32x Series OCR Document Reader l OCR34x Series OCR and MSR Document Reader l ข้อแนะนำในการใช้งาน Fare sheet และ Carrier Rank l ระบบทราวอกซ์ l